EN


Az intézmény adatai

Elnevezése: Cimbora Gyerekek Klubja
Székhelye: Székelyudvarhely, Solymossy utca 10. szám
Szakkörök száma: 17
Fenntartó szerve: Hargita megye Tanfelügyelősége
Felügyeleti szerve: Hargita megye Tanfelügyelősége
Az intézmény alaptevékenysége: Gimnáziumi szintű, iskolán kívüli oktatás-nevelés

Telefon: 0266-212268, 0735233370

e-mail : cimborahaz@gmail.com,  clubulcimbora@gmail.com

Az intézmény működésének kezdő éve és jogelődje: 1953, Pionírok és Sólymok Háza

A Cimbora Gyerekek  Háza  hagyományos rendezvényei, részvétel rendezvényeken

 • Részvétel  „Magyar Kultúra Napja” rendezvénysorozaton
 • A Cimbora napok megszervezése
 • Mikulás ünnepély megszervezése
 • Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről
 • Szánkóverseny a Csalókán
 • Farsangi bál
 • Részvétel a Hargita megyei Iskolanapokon
 • Gyereknap megszervezése
 • „Ügyeskedő Cimborák” felkészítő tábor a Szejkén
 •  Nők napja
 • Népi mesterségek helyi, megyei versenye
 • Helyi,megyei rajzverseny
 • Kiállítások a körökön készült tárgyakból
 • Helyi, megyei és országos versenyeken képviseltetjük magunkat
 • Hajó- és repülőmodellező verseny (évente helyi, megyei, országos szakaszok)
 • Részvétel a Sósküt fesztiválon
 • Elektronikai verseny (évente helyi, megyei, országos szakaszok)
 • Informatikaverseny (évente helyi, megyei, országos szakaszok)
 • Fotóverseny (évente helyi, megyei, országos szakaszok)
 •  Szépteremtő kaláka (évente kézműves foglalkozások a Szejkefürdőn, a textilművt szakkör vezetőjének aktív részvételével/szervezésével)

A Cimbora Gyerekek Klubja tantestülete
2012-2013-as tanév
Pál Csaba – igazgató
Szarvas Béla-tanár
Cotar Éva-tanár
 Bálint Domokos-tanár
Bán Erzsébet-tanár
Bedő Zoltán-tanár
Kovács Judith-tanár
Both Aranka-tanító
Török Zsigmond-tanár
Kovács Noémi-tanár

 

 A CIMBORA GYEREKEK KLUBJA SZELLEMISÉGE          A több mint ötven éves múlttal rendelkező hajdani Pionírok Háza, később Tanulók Háza négy  éve hivatalosan is felvette a Cimbora Gyerekek Klubja nevet. A névválasztás nem véletlen: intézményünk munkaközössége azt kívánja elérni, hogy a különböző szakkörökre járó diákok számára a Gyerekek  Klubja  legyen az egyik legjobb cimborájuk. Fontos, hogy diákjaink milyen szellemi, lelki hátteret kapnak az itt töltött évek során. A nyitottság, a tolerancia, a kreativitás, az önképzés igényének felkeltése jelentik nevelőmunkánk alapelveit. Gondolkodó, egészséges nemzedék oktatása a cél, amit igényes tanári munkával kívánunk elérni.


Személyi feltételek:

          Jelenleg a személyi feltételek  adottak. A szakköröket irányító tanárok felkészültek, sokuk 10-25 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. A tantestület létszáma: 11 fő, ebből 9 fő címzetes tanár, két fő szakképzett helyettesítő.A kisegítőszemélyzet összetétele: Szőcs Ildikó, Forró István,Sebők András és Györgydeák Magdolna.
A továbbképzési lehetőségek meglehetősen szűkek, ezért az intézmény vezetőjének kiemelt figyelmet kell fordítania a manapság kínálkozó szakmai továbbképzők felkutatására, és az azokon történő részvétel feltételeinek megteremtésére.Munkánkat pályázatok útján a Cimbora egyesület segíti.


Tárgyi feltételek:


           A nevelő-szakoktató munka színterei:
          A szakköri tevékenységek nagy részét az új székhelyen  tartjuk, oktatóink szakköröket tartanak a város iskoláiban, közintézményeiben, és egy Kossuth utcai magán tulajdonban levő teremben is.


Az intézményben folyó nevelés és oktatás célja

          A szakkörök szerepe a gyerekek/fiatalok életében, fejlődésében manapság egyre jobban felértékelődik. Valamennyi szakkör egyfajta tehetséggondozást szolgál.


A szakkörök célja:

 • a választott tevékenységi terület iránti érdeklődés felkeltése, megszerettetése;
 • az alkotó fantázia kibontakoztatása;
 • a továbbtanulás megalapozása;
 • a kézügyesség és a kreativitás, illetve az egyéni adottságok fejlesztése;
 • alapvető tudományos ismeretek átadása;
 • erkölcsi, etikai értékek átadása;
 • helyes magatartási, viselkedési normák közvetítése;
 • az igazi emberi értékek felismerésének és fontosságának közvetítése a mai elanyagiasodó világban;
          Fontosnak tartjuk az iskolai élet minden területén a demokráciára nevelést. Mindemellett a szakkörökön kívüli foglalkozások, rendezvények, versenyek szervezésével figyelünk az egészséges életmód, a lelki és fizikai épség erősítésének fontosságára is.


Fejlesztjük diákjaink
 • gondolkodását, hogy értelmes, kritikus, kreatív legyen;
 • kommunikációs képességét;
 • folyamatos igényét a tanulásra;
 • döntési képességét;
 • érdeklődését a világ dolgai iránt;
 • egészséges életmódra törekvését;
 • akaraterejét;
 • önismeretét, önfegyelmét;
 • manuális készségének képességgé alakulását;

A fentiek segítségével célunk, hogy

 • harmonikusan illeszkedjenek be a mikro- és makrokörnyezetbe;
 • megbízhatóvá váljanak;
 • nyitott szellemiségűek és toleránsak legyenek;
 • önértékelésük helyes legyen;
 • rendelkezzenek önfegyelemmel, szorgalommal, tisztességgel;
 • pontosakká, rendszeretőkké, udvariasakká váljanak;
 • magas műveltség és jó szervezőkészség birtokában legyenek;
 • legyenek felelősek önmagukért és környezetükért;
 • értsék és gyakorolják az igazi demokráciát;

Alapfeladataink

 • fejleszteni a tanulókban a korszerű technika, technológia iránti érdeklődést;
 • megfelelő gyakorlat biztosítása a szakkörökhöz tartozó készülékek, berendezések karbantartásában, javításában;
 • megfelelő kommunikációs képességek kialakítása;
 • az adott szakkörön az alkotó gondolkodás fejlesztése, az újszerű megoldások keresésének és alkalmazásának ösztönzése
 • népünk hagyományainak őrzése;
 • a minőségbiztosítási eljárásokon alapuló szakszerű munkára való törekvés;
 • a munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi előírások megismertetése a szakköri tevékenységek során;
 • a célszerű, takarékos és környezetkímélő anyagfelhasználás és kezelés;
 • a kulturált magatartás, igény és képesség a csoportmunkára;